Registration Form

Provide any email address of a member in the organisation./ 'Omai ha 'imeili ha taha pe 'i he kautaha.
Ko e hā e ‘uhinga hono fokotu’u ho’omou kautaha/ kulupu?
Lisi mai ‘a e ngaahi taumu’a ngaue tu’ukimu’a ‘a e Kautaha / kulupu.
Ko e ha ha ngaahi faingamalie pe monu’ia ‘oku ke ‘amanaki ‘e ma’u ‘e ho’o kautaha / kulupu ‘I ho’omou hoko ko e memipa ‘o e Sōsaieti Sivile ‘a Tonga?
Lisi mai ha 3 ‘o e ngaahi taumu’a ngaue mahu’inga taha ki ho’o kautaha / kulupu (faka’amu/fiema’u) ‘oku ke faka’amu ke tokoni atuai ‘a e Sōsaieti Sivile ‘a Tonga.
Hingoa Kakato 'o e Sea 'a e kautaha.
Fakamo'oni Hingoa 'o e Sea 'a e kautaha.
'Aho ne fakamo'oni ai.